Úvodní stránka / Věda a výzkum / Vzdělávání pro spolupráci VaV s praxí (ESF 07-08)

E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky

Vítejte na stránkách projektu

Projekt byl podán v rámci 3. výzvy Opatření 3.2 OP RLZ.
Číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0436. 

Cílová skupina projektu:
manažeři VŠ, akademičtí pracovníci VŠ, VaV pracovníci VŠ, studenti VŠ (pouze v rámci nepočátečního vzdělávání!) a pracovníci institucí řešících vědecko-výzkumné aktivity 

Realizace pilotního e-learningového vzdělávacího programu:
15. října - 30. listopadu 2007

Jednotlivé e-learningové kurzy vzdělávacího programu

(popis níže):
ČÍSLO NÁZEV KURZU GARANTUJÍCÍ PRACOVIŠTĚ
1 Strategické řízení v oblasti VaV B. I. B. S.
2 Osobní efektivita řídícího pracovníka B. I. B. S.
3 Reakce na potřeby inovativních firem B. I. B. S.
4 Finance a financování výzkumných projektů B. I. B. S.
5 Řízení lidských zdrojů v oblasti VaV B. I. B. S.
6 Informační potřeby a řízení informací B. I. B. S.
7 Zásady a principy inovačního podnikání VŠB-TU Ostrava
8 Inovace a role univerzit VŠB-TU Ostrava
9 Věda, výzkum, inovace VŠB-TU Ostrava
10 Řízení projektů vědy a výzkumu VŠB-TU Ostrava
11 Vlastnická práva a ochrana duševního vlastnictví VŠB-TU Ostrava
12 Systém podpory projektů vědy a výzkumu VŠB-TU Ostrava
13 Příprava prezentace, argumentace MZLU v Brně
14 Rozvoj manažerských dovedností MZLU v Brně
15 Rozvoj komunikačních dovedností MZLU v Brně

Kurz č. 1 - Strategické řízení v oblasti VaV

Anotace

Po absolvování tohoto kurzu by účastníci měli správně chápat hlavní principy strategického řízení, a to jak v rovině formulace strategií, tak i v rovině distribuce strategie v rámci celé organizace. Zvláštní zřetel bude brán na problematiku strategie vědy a výzkumu a problematiku inovačního chování organizace. Student by se měl orientovat v rozlišování externích i interních faktorů ovlivňujících organizaci, pochopit strukturu oblasti podnikání a pochopit trendy, které budou danou oblast v budoucnu ovlivňovat.

Lektor

MUDr. Jiří Paděra, MBA 

Je interním lektorem Brno International Business School zodpovědným za problematiku marketingu a strategického marketingu. Bohatá praxe v oblasti řízení marketingových operací nadnárodních korporací, odborné články v domácích a zahraničních časopisech. Aktivní účast ve výzkumných projektech v podmínkách domácích i zahraničních korporací (Velká Británie, Švýcarsko, USA, Malajsie).

 

Kurz č. 2 - Osobní efektivita řídícího pracovníka

Anotace

Identifikace rolí řídících pracovníků v organizaci. Pojetí modulu zpracováno jak v obecné rovině, tak i s přihlédnutím k potřebám pracovníků VŠ a pracovníkům v řídících funkcích organizací s VŠ spolupracujícími.

Lektor

Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA 

Působí jako předseda představenstva společnosti B.I.B.S., a. s. Do roku 2002 působil na FP VUT v Brně v pozici proděkana pro zahraniční záležitosti. V této pozici organizoval několik desítek mezinárodních projektů. Od roku 1993 působí jako nezávislý konzultant v oboru strategického řízení. Absolvent VUT v Brně a The Nottingham Trent University z Velké Británie. V posledních deseti letech absolvoval více jak 70 studijních pobytů a stáží na významných univerzitách a v nadnárodních korporacích ve 12 zemích. Domácí i mezinárodní publikační činnost, autorství několika desítek skript. Bohaté zkušenosti s lektorskou činností doma i v zahraničí.

 

Kurz č. 3 - Reakce na potřeby inovativních firem 

Anotace

Po absolvování kurzu by jeho účastníci měli správně chápat podstatu a základní atributy inovačního chování organizace, faktory toto chování ovlivňující a role osob, které jsou za inovační procesy odpovědné. Dostatečný prostor bude věnován otázkám hodnocení inovačního chování.

Lektor

Ing. Pavel Svobodník, MBA 

Člen lektorského týmu Brno International Business School. Vysokoškolské studium na VUT v Brně, Fakultě strojní, úspěšné ukončení manažerského studia MBA na Nottingham Trent University. Praxe v různých řídících funkcích průmyslových podniků. Bohatá lektorská a trenérská praxe.

 

Kurz č. 4 - Finance a financování výzkumných projektů

Anotace

Rekapitulace aktuálních poznatků souvisejících s financováním výzkumných a vývojových projektů a nastínění možného manažerského pojetí řízení financí výzkumného a vývojového projektu. Pojetí kurzu je zpracováno jak v obecné rovině, tak i s přihlédnutím k potřebám pracovníků VŠ a pracovníků v řídících funkcích organizací s VŠ spolupracujících.

Lektor

Ing. Michal Polák, Dr. 

Úzce spolupracuje s B.I.B.S., a. s., a to jak v oblasti lektorské, tak v oblasti organizační. Od roku 1993 (dosud) aktivně přednáší jak na vysokoškolské půdě, tak pro odbornou veřejnost. S přednášením na VŠ souvisí jeho publikační činnost. Odborné zaměření -- daňová soustava ČR, řízení financí, manažerské poradenství. Od roku 1991 podniká v oblasti ekonomickoorganizačního poradenství. Od roku 1994 je členem Komory daňových poradců ČR (daňové poradenství poskytuje aktivně). Od roku 1995 je šéfredaktorem časopisu Poradce (vydává Sdružení účetních a daňových poradců se sídlem v Brně, ISSN 1211--1686). Od roku 2001 je členem představenstva Sdružení účetních a daňových poradců se sídlem v Brně.

 

Kurz č. 5 - Řízení lidských zdrojů v oblasti VaV

Anotace

Ujasnění role a úlohy manažera při vedení, hodnocení a motivaci pracovníků; porozumění motivátorům, systému hodnocení a systému odměňování; osvojení dovedností, vedení, řízení, hodnocení a účinné motivace podřízených.

Lektor

MUDr. Jiří Paděra, MBA 

Je interním lektorem Brno International Business School zodpovědným za problematiku marketingu a strategického marketingu. Bohatá praxe v oblasti řízení marketingových operací nadnárodních korporací, odborné články v domácích a zahraničních časopisech. Aktivní účast ve výzkumných projektech v podmínkách domácích i zahraničních korporací (Velká Británie, Švýcarsko, USA, Malajsie).

 

Kurz č. 6 - Informační potřeby a řízení informací

Anotace

Ujasnění role, významu a funkcí informačních systémů v organizaci a řízení. Vytvoření strategického přístupu k využívání informačních technologií v řízení a významu rozvoje a využívání IS/IT v organizaci.

Lektor

Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. 

Vystudoval s vyznamenáním Ústav informatiky a výpočetní techniky na FEI VUT v Brně. Diplomovou práci zpracoval na Dánské technické universitě v Kodani. V roce 2002 získal titul Ph.D. Od roku 1995 působí jako lektor na státních i soukromých vysokých školách v programech bakalářských, magisterských i manažerských. Zkušenosti se zahraničními studijními programy získal na několika dlouhodobých zahraničních stážích, například na The Nottingham Trent University ve Velké Británii, IFOA v Itálii nebo Universitě v Hannoveru. Od roku 2000 se zabývá i konzultační činností v informačních technologiích. Je autorem celé řady článků, z nichž některé byly publikovány i na mezinárodních konferencích.

 

Kurz č. 7 - Zásady a principy inovačního podnikání 

Anotace

Kurz objasňuje základní pojmy a definice inovací. Zabývá se životním cyklem inovace, transferem technologií, kreativními technikami, měřením efektivnosti vědeckotechnického rozvoje a inovací. Věnuje se také zásadám projektového řízení a problematice vývoje inovace, přes zavedení do výroby až po uvedení na trh. Kurz je také zaměřen na získávání přímé i nepřímé podpory inovačnímu podnikání.

Lektor

Ing. Martin Pešat 

V současné době zastává pozici senior konzultanta, trenéra a ředitele v poradenské společnosti HERTIN s. r. o. Specializuje se hlavně na problematiku rozvoje podnikání malých a středních firem, inovačních procesů a marketingu. Byl zařazen do Národního registru poradců (NRP) a je současně certifikovaným školitelem poradců z NRP. Spolupracuje s řadou institucí a firem na mnoha projektech, např.: Vědeckotechnologický park Ostrava - Idea inkubátor, Asociace trenérů a konzultantů managementu - Pomáháme trenérům a konzultantům učit se, Nanotechnologický klastr atd. Vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně a v roce 1990 absolvoval postgraduální studium na VŠB v Ostravě. Postupně zastával významné manažerské pozice v regionálních, národních i nadnárodních firmách (EuroTel, EdS, Severomoravská energetika, Severomoravská plynárenská - RWE, Skanska). Má rozsáhlé zkušenosti s projekty z fondů OPPP - OPPI, OP RLZ a SROP - ROP, konkrétně s programy Profese, Konkurenceschopnost, Klastry, Inovace atd., které zajišťoval, koordinoval, řídil, případně konzultoval s managementy MSP, CzechInvestem a úřady práce.

 

Kurz č. 8 - Inovace a role univerzit 

Anotace

Hlavní část kurzu je zaměřena na problematiku vytváření partnerství mezi veřejnými výzkumnými organizacemi a firmami. Podrobně se také věnuje zlepšování organizace, řízení a zvyšování účinnosti inovačních procesů na univerzitách ve vazbě na firmy, výzkumné organizace, technologické parky a společnost.

Lektor

Ing. Martin Pešat 

V současné době zastává pozici senior konzultanta, trenéra a ředitele v poradenské společnosti HERTIN s. r. o. Specializuje se hlavně na problematiku rozvoje podnikání malých a středních firem, inovačních procesů a marketingu. Byl zařazen do Národního registru poradců (NRP) a je současně certifikovaným školitelem poradců z NRP. Spolupracuje s řadou institucí a firem na mnoha projektech, např.: Vědeckotechnologický park Ostrava - Idea inkubátor, Asociace trenérů a konzultantů managementu - Pomáháme trenérům a konzultantům učit se, Nanotechnologický klastr atd. Vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně a v roce 1990 absolvoval postgraduální studium na VŠB v Ostravě. Postupně zastával významné manažerské pozice v regionálních, národních i nadnárodních firmách (EuroTel, EdS, Severomoravská energetika, Severomoravská plynárenská - RWE, Skanska). Má rozsáhlé zkušenosti s projekty z fondů OPPP - OPPI, OP RLZ a SROP - ROP, konkrétně s programy Profese, Konkurenceschopnost, Klastry, Inovace atd., které zajišťoval, koordinoval, řídil, případně konzultoval s managementy MSP, CzechInvestem a úřady práce.

 

Kurz č. 9 - Věda, výzkum, inovace

Anotace

Vzdělávací kurz Věda, výzkum, inovace je realizován formou e-learningového vzdělávání a je určen pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky. Kurz obsahuje tyto části:
 • stručný popis procesu inovací,
 • postavení vědy a výzkumu v inovačním procesu,
 • inovace a životní prostředí,
 • vytváření externích vazeb mezi subjekty, modely spolupráce,
 • vybrané programy podpory společných projektů univerzit a firem v oblasti vědy, výzkumu a inovací.
Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti potřebné k identifikaci příležitostí pro přípravu a realizaci společných projektů vysokých škol a komerčních subjektů. Na praktických příkladech jsou demonstrovány možnosti spolupráce vysokých škol a firem.

Lektor

Mgr. Petr Nemeth 

Pracuje jako projektový manažer klastru ENVICRACK. Zabývá se přípravou a realizací projektů zaměřených na zavádění inovací. Jako projektový manažer zaměstnaný ve společnosti BIC Ostrava s. r. o. zajišťoval řešení dvou projektů spolufinancovaných z 6. Rámcového programu:
 • mezinárodního projektu DETECT-it, zaměřeného na zvýšení zapojení malých a středních podniků a výzkumných pracovišť do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje;
 • mezinárodního projektu IRC -- Innovation Relay Center, s cílem podpořit mezinárodní transfer inovativních technologií.
Je členem Národního registru poradců spravovaného agenturou CzechInvest.

 

Kurz č. 10 - Řízení projektů vědy a výzkumu 

Anotace

Projektové řízení je stále častěji využívanou metodou pro dosahování cílů. Je to ovšem natolik složité téma, že žádný způsob výkladu z něj nedokáže udělat triviální záležitost. Tento výukový materiál je rozsahem omezen, a tudíž nemá ambice obsáhnout problematiku projektového řízení jako celku, nýbrž je zaměřen na získaní konkrétních dovedností a znalostí v oblasti projektového řízení. Uvedené nástroje, metody a techniky může účastník kurzu následně využít při realizaci projektů vědy a výzkumu. Materiál je koncipován tak, aby v co největší míře postihl základní prvky, terminologii a metody uplatňované v projektovém řízení. Výuková opora je v souladu se směrnicí pro management jakosti projektů ISO 10 006 a obsahuje standardy projektového řízení uplatňované druhou největší společností zabývající se projektovým řízením IPMA - International Project Management Association, která chápe management projektů jako profesi s uplatňovanými standardy, znalostmi a schopnostmi. Cílem projektu, v rámci kterého je připraven tento vzdělávací blok, je rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky.

Lektorka

Ing. Renáta Václavková 

Svou činnost v oblasti projektů zahájila v roce 2001 při přípravě projektu zaměřeného na využití volného prostranství k volnočasovým aktivitám rodičů s dětmi. Od roku 2004 pracovala jako projektový manažer Moravskoslezského kraje, kde zajišťovala komplexní řízení projektů a projektových týmů při realizaci krajských projektů financovaných z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Strukturálních fondů EU. Byla odpovědná za úspěšnou a efektivní přípravu a realizaci čtyř projektů v celkovém objemu více než 100 mil. Kč. Od roku 2007 pracuje v Agentuře pro regionální rozvoj, a. s. jako vedoucí projektů, kde má na starosti přípravu a realizaci nových projektů zaměřených zejména na oblast vědy, výzkumu a inovací, je také spoluřešitelem strategií a studií realizovaných agenturou pro regionální rozvoj v roce 2007.

 

Kurz č. 11 - Vlastnická práva a ochrana duševního vlastnictví

Anotace

Úvod do problematiky oblasti duševního vlastnictví; vysvětlení pojmosloví (duševní vlastnictví, průmyslové vlastnictví, vynález x patent, UV, PV, ...); podstata a základní pravidla průmyslově právní ochrany a její význam pro oblast výzkumu a vývoje; stručný přehled práva k průmyslovému vlastnictví, autorský zákon; práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele; orgány státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví, patentoví zástupci; vynález -- podmínky patentovatelnosti; patentová ochrana v zahraničí; užitný vzor, průmyslový vzor, topografie polovodičových výrobků; ochranné známky; Úřad průmyslového vlastnictví -- poskytované služby, seznámení s webovými stránkami ÚPV; rešerše -- jejich význam a důležitost, obecná rešeršní pravidla, MPT třídění, možnosti ÚPV, možnosti původců, patentová literatura, databáze průmyslově právních informací.

Lektorky

Ing. Silvie Ševčíková, Ing. Silvie Štanclová

Vystudovaly Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, Fakultu hornicko-geologickou. Svou odbornost v oblasti průmyslově právní ochrany získaly studiem Institutu průmyslově právní výchovy na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. V současné době působí na Centru transferu technologií, které organizačně spadá pod prorektora pro spolupráci s průmyslem VŠB-TUO. Centrum transferu technologií, jehož vedoucí je Ing. Ševčíková, zprostředkovává administrativní, konzultační a asistenční služby pro zaměstnance VŠB-TUO v oblasti průmyslově právní ochrany.

 

Kurz č. 12 - Systém podpory projektů vědy a výzkumu

Anotace

Vzdělávací kurz Systém podpory projektů vědy a výzkumu je realizován formou e-learningového vzdělávání a je určen pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky. Modul je sestaven tak, aby podal zájemci informace o systému a nástrojích podpory projektů vědy a výzkumu. Obsah kurzu se zaměřuje zejména na:
 • rámec podpory, strategické dokumenty,
 • poskytnutí základní orientace v evropských a národních programech finanční podpory vědy a výzkumu,
 • poskytnutí informací o infrastruktuře regionálních, národních a nadnárodních organizací,
 • infrastrukturu pro podporu projektů vědy a výzkumu.
Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti potřebné k přípravě a realizaci projektů s využitím podpory finančních nástrojů příslušných podpůrných programů. Na praktických příkladech konkrétních projektů jsou demonstrovány možnosti spolupráce vysokých škol a firem.

Lektor

Mgr. Petr Nemeth 

Pracuje jako projektový manažer klastru ENVICRACK. Zabývá se přípravou a realizací projektů zaměřených na zavádění inovací. Jako projektový manažer zaměstnaný ve společnosti BIC Ostrava s. r. o. zajišťoval řešení dvou projektů spolufinancovaných z 6. Rámcového programu:
 • mezinárodního projektu DETECT-it, zaměřeného na zvýšení zapojení malých a středních podniků a výzkumných pracovišť do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje;
 • mezinárodního projektu IRC -- Innovation Relay Center, s cílem podpořit mezinárodní transfer inovativních technologií.
Je členem Národního registru poradců spravovaného agenturou CzechInvest.

 

Kurz č. 13 - Příprava prezentace, argumentace

Anotace

V kurzu "Příprava prezentace, argumentace" projdeme od přípravy prezentací, přes samotnou prezentaci až po závěrečné zhodnocení prezentace. Seznámíme se s metodami, které nám pomohou analyzovat problém, připravit podklady a sestavit strukturu naší prezentace tak, aby byla zajímavá a poutavá. K přípravě a prezentaci využijeme dnes snad nejvíce používaný PowerPoint, poznáme práci s flipchartem, poznáme výhody a nevýhody řečnických pultů a jiného technického vybavení. S prezentací se seznámíme jako se "službou", "výrobkem" nebo chcete-li s produktem, který je primárně určen zákazníkovi, v našem případě posluchači, na jehož potřeby se musí zaměřit, a pokud bude správně připravena, tak v závěru i uspokojit. Komplexní pohled, rozvinutí do detailů a uvedení praktických příkladů, ale i příkladů z praxe, nás povedou k tvorbě vlastních, originálních prezentací. V našem kurzu se budeme věnovat i osobnosti prezentujícího, jádra každé prezentace. Musíme si uvědomit, že když prodáváme prezentaci, prodáváme hlavně sami sebe a pokud posluchač nepřijme nás, pravděpodobně nepřijme ani naši prezentaci, naše argumenty a účel naší prezentace bude nejspíše zmařen.

Lektor

Ing. Tomáš Pyšný 

Lektor kurzu Tomáš Pyšný se několik let věnuje aktivně prezentacím, prezentačním taktikám, komunikačním dovednostem a vyjednávání. Deset let působil na různých pozicích v oblasti obchodu, kde své prezentační a přesvědčovací dovednosti využíval a věnoval se i poradenské činnosti. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně, kde v současné době krátce působí jako odborný asistent na Ústavu managementu. Od roku 1999 se věnuje i lektorské a tréninkové činnosti v oblasti lidských zdrojů a team buildingu.

 

Kurz č. 14 - Rozvoj manažerských dovedností

Anotace

Kurz se zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí, které jsou v současnosti velmi aktuální. Účastníci e-learningového kurzu se seznámí s metodou koučování a dále pak vedením pracovních skupin a týmů. Koučování je založeno na kombinaci různých technik a jeho cílem je zvýšit a optimalizovat výkon pracovníka. V této kapitole bude rozebrána osobnost a role úspěšného kouče, modely koučování a základy metodiky "systemického" koučování. Vedení pracovních skupin a týmů zahrnuje vytváření týmů, typologie týmových rolí a techniky vzájemné spolupráce. Oblast zaměřená na řízení porad se zabývá různými typy porad, jejich přípravou, organizací, vlastním řízením, ale také rolemi jednotlivých účastníků a v neposlední řadě úlohou facilitátora. Cílem kurzu Rozvoje manažerských dovedností je rozšířit dovednosti účastníků v oblasti koučování a vedení pracovních skupin ve smyslu jejich aplikace v prostředí průmyslových podniků a vědecko- výzkumné oblasti. Kurz navazuje na výstupy ostatních kurzů celého projektu a je ukončen zpracováním případové studie, k čemuž budou směřovat jednotlivé dílčí úkoly.

Lektor

Ing. Tomáš Kotrba 

Ing. Tomáš Kotrba vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, kde také úspěšně absolvoval kurz pedagogického minima pro střední školu. Od roku 2004 je členem ústavu managementu na stejné univerzitě, kde působí jako interní doktorand a technický pracovník a vyučuje předměty zaměřené na lidské zdroje. Své odborné příspěvky zaměřené na personální management publikuje na mezinárodních vědeckých konferencích. Má za sebou několik desítek letních táborů (ČR, USA a Velká Británie), kde pracoval jako hlavní a oddílový vedoucí. Mezi jeho další aktivity patří dopisování do regionálních novin, je autorem kolem stovky amatérských článků, fejetonů, glos a interview.

 

Kurz č. 15 - Rozvoj komunikačních dovedností

Anotace

V kurzu se seznámíme s rétorikou, s verbální komunikací, základním prostředkem dorozumění se, a taktéž s nonverbální komunikací, gestikulací, držením těla, postoji apod. Zaměříme se i na jevy doprovázející naši veřejnou komunikaci -- trému, obavy, strach a jejich odbourávání a eliminaci. Komunikační dovednosti nejsou jen o komunikaci, o samotném vystoupení či projevu, ale jsou i o invenci, tedy nápadu, o tématu komunikace, jsou ale i o kompozici a hlavně o osobě řečníka, osobě komunikátora, chcete-li, o jeho postojích, taktu, klidu, ale taktéž o již zmíněné trémě nebo o schopnosti navázání kontaktu, schopnosti empatie a jiných. Vedle komunikace, kultury projevu, komunikačních konfliktů a bariér jsou to další témata, kterým se budeme v kurzu "Rozvoj komunikačních dovedností" věnovat.

Lektor

Ing. Tomáš Pyšný 

Lektor kurzu Tomáš Pyšný se několik let věnuje aktivně prezentacím, prezentačním taktikám, komunikačním dovednostem a vyjednávání. Deset let působil na různých pozicích v oblasti obchodu, kde své prezentační a přesvědčovací dovednosti využíval a věnoval se i poradenské činnosti. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně, kde v současné době krátce působí jako odborný asistent na Ústavu managementu. Od roku 1999 se věnuje i lektorské a tréninkové činnosti v oblasti lidských zdrojů a team buildingu.