Úvodní stránka

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách Ústavu managementu

Ústav managementu zajišťuje výuku předmětů na všech oborech Provozně ekonomické fakulty, ale také na Agronomické fakultě, Zahradnické fakultě, Institutu celoživotního vzdělávání a Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Ústav managementu spolu s Ústavem marketingu a obchodu založily tradici každoročního konání mezinárodní konference Firma a konkurenční prostředí jako komunikačního prostoru pro výměnu výzkumných a vědeckých poznatků a setkávání lidí a kultur.

Aktuálně

Předimplementační projektová analýza

JmK Ústav managementu získal od Jihomoravského kraje dotaci na projekt Předimplementační projektová analýza na období říjen-prosinec 2016. V rámci projektu jsou realizovány kurzy zaměřené na podporu tvorby a následné realizace projektově-podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání. Více informací zde.

Spolupráce s praxí - nabídka pro studenty

Ústav managementu nabízí v rámci spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem JIC možnost využívání JIC coworking space:

Pro koho:

 1. Studenti, kteří nemají projekt:
  Studenti, kteří nemají svůj projekt, budou mít možnost chodit po 3 měsíce do JIC Coworking space. V rámci své přítomnosti se studenti budou mít možnost zapojit do nově začínajících projektů a pomoci jim v jejich začátcích.
 2. Studenti, kteří mají svůj projekt:
  Studenti, kteří mají svůj projekt, budou mít možnost chodit po 3 měsíce do JIC Coworking space a pracovat na svém projektu. V rámci své přítomnosti jim bude dávána zpětná vazba konzultanty JIC.

Podmínky přihlášení:

 1. Pokud máš chuť se zapojit do světa startupů, tak pošli své CV společně s motivačním dopisem. V motivačním dopise uveď, co tě nejvíce zajímá a kde si myslíš, že bys mohl začínajícím firmám pomoc.
 2. Pokud máš projekt, tak ho popiš. Napiš, jaký to je projekt, jaký problém řeší a pro jakého koho je.

Co nabízí JIC:

 • Možnost setkat se ze startupy.
 • Pracovat ve startupech.
 • Inspirace a kontakty.
 • Pomoc s projektem.
 • Zpětná vazba na tvé nápady.

Kontakt: Ing. Markéta Lorinczy (


Generační střet: Co očekávají firmy od absolventů VŠ a vice versa?

Persona - generace Y na Mendelově univerzitě v Brně

Proběhlé akce

Průvodce procesu k projektu "Dostupné bydlení"

Nadace ČEZ Ústav managementu řešil v období od 18. prosince 2015 do 31. srpna 2016 projekt financovaný nadací ČEZ zaměřený na zpracování průvodce procesu k projektu "Dostupné bydlení". V rámci projektu byl vytvořen dokument, který obsahuje popis doporučených hlavních kroků realizace projektu "Dostupné bydlení" zaměřeného na podporu cílových skupin tvořených mladými rodinami a seniory z nízkopříjmových skupin v nalezení odpovídajícího bydlení. Dokument obsahuje též legislativní, ekonomickou a sociální analýzu dopadů navržených řešení, aby následně mohlo dojít k pilotní realizaci projektu ve vybraném regionu. Projekt navrhl řešení, které umožní dostupnost bydlení osobám s nižšími příjmy ve vazbě na potenciální revitalizaci zbytného majetku státu, krajů a měst. Více informací zde.

Kam kráčí management?

Dne 18. 11. 2015 se uskutečnil diskusní panel organizovaný Českou manažerskou asociací na téma "Kam kráčí management?" Tato akce byla kamerami on-line přenášena do sítě s možností zasílat dotazy panelistům - aktuální již zprovozněný link:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m0krpyHEt3ylUWTbUOYy0dnr0h8Oabb.

Rozvoj manažerských dovedností - projekt pro nadané studenty

Umím se prosadit Od 11. 11. 2015 realizuje Ústav managementu společný projekt s odborníky z praxe podílejícími se na platformě "Umím se prosadit" s následujícími tématy setkání:
 1. Definice vlastních vizí
 2. Povahové profily v praxi
 3. Prezentační umění
 4. Umět se prosadit na pohovoru
 5. Odvaha k rozhovoru s cizími lidmi
 6. Finální zkouška ze získaných dovedností (s certifikátem pro úspěšné)
Setkání probíhala vždy ve středu 17:00-20:00

Mendelova univerzita se stala členem Platformy zainteresovaných stran společenské odpovědnosti

Platforma zainteresovaných stran Vláda České republiky dne 2. dubna 2014 schválila v usnesení č. 199 strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR. Cílem tohoto strategického dokumentu, který byl přijat pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality ČR a dalšími zainteresovanými stranami, je přispívat k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti firem v České republice a jejímu pozitivnímu vlivu na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost České republiky. Jednou z dílčích aktivit Národního akčního plánu CSR v rámci aktivní spolupráce všech zainteresovaných stran je vytvoření národní sítě CSR tzv. Platformy zainteresovaných stran, jejímž členem se MENDELU stala od května 2015.

Národní akční plán CSR (dále NAP CSR) byl vytvořen a přijat v návaznosti na Obnovenou strategii EU pro sociální odpovědnost podniků. Evropská komise definuje společenskou odpovědnost podniků jako "odpovědnost podniků za dopady jejich činnosti na společnost". Hlavními záměry strategického dokumentu NAP CSR je podpora uplatňování společenské odpovědnosti organizacemi, dialog a spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami a podpora CSR v podnicích a dalších organizacích ČR poskytováním relevantních informací. NAP CSR je otevřený a strategický dokument, u kterého se předpokládá jeho průběžná aktualizace. Do roku 2015 by měla být vládě předložena jeho aktualizovaná verze. Stávající podoba dokumentu je dostupná pod tímto odkazem.

Oblasti spolupráce

Ústav managementu nabízí spolupráci v těchto oblastech:

 1. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí organizace
 2. Strategické řízení organizací, návrh strategií pro budoucí rozvoj
 3. Analýza pracovních činností jako vhodného nástroje zvyšující produktivitu práce a konkurenceschopnost organizace
 4. Projektový management - příprava projektů, vybudování projektové struktury organizace, příprava pracovníků na certifikaci projektového managera (PRINCE2, apod.)
 5. Management cestovního ruchu
 6. Metodická pomoc při sestavení etického kodexu firmy
 7. Zvyšování úrovně podnikové kultury, zlepšování vnitropodnikové komunikace, zkvalitnění image a dobré pověsti (goodwillu) firmy
 8. Teambuilding a jeho grafická vizualizace (sociomapování)
 9. Rozvoj manažerských dovedností
 10. Time management
 11. Zavedení konceptu CSR (společenská odpovědnost firem) do podnikové praxe, konzultace zlepšení stávající činnosti, vzdělávání v této oblasti (vedení i zaměstnanců) a další
 12. Motivace a stimulace spolupracovníků, nábor a výběr optimálního uchazeče, uvedení uchazeče na pracovní pozici, odměňování, outplacement apod.
 13. Tvorba životopisu, výpočet čisté mzdy, tvorba pracovní smlouvy aj.
 14. Zpracování dat z průzkumů trhu, dotazníkových šetření apod.
 15. Poradenství, odborné přednášky a semináře, školení a kurzy, diskuse a pracovní workshopy

Zapojení do českých a světových organizací a asociací

Učitelé Ústavu managementu jsou členy:

 1. České akademie zemědělských věd (ČAZV) a jejího Odboru ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky,
 2. Svazu vinařů České republiky (SVČR),
 3. České asociace pro výzkum a aplikaci případových studií (ČAVAPS),
 4. Hodnotitelských komisí pro projekty OP VaVPI v soutěžích vyhlašovaných agenturou Czech Invest,
 5. České manažerské asociace,
 6. WACRA - World Association for Case Method Research and Application (Světové organizace pro výzkum a aplikaci případových studií),
 7. Academy of Management,
 8. Strategic Management Society,
 9. Vine data Quantifcation Society (VDQS Paris),
 10. European Association of Wine Economists (EuAVE, France),
 11. Vědecké rady: PEF ČZU v Praze, FAST VUT v Brně, MENDELU,
 12. Redakčních rad vědeckých časopisů: Acta Universitatis, Zemědělská ekonomika, Littera Scripta, Kvasný průmysl.
 13. Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR)